02 426 0100

od ponedeljka do petka 8:00 - 16:00

Splošni pogoji za najem opreme

​​​                                          SPLOŠNI POGOJI ZA NAJEM OPREME (ZA POTROŠNIKE)

1. Uvodne določbe 

- Predmetni splošni pogodbeni pogoji za najem opreme (v nadaljevanju: splošni pogoji) družbe NEONART d.o.o., zagrebška cesta 20, 2000 Maribor), so sestavni del ponudb in pogodb o najemu opreme, sklenjenih med Neonartom d.o.o. in najemnikom opreme, ki je fizična oseba in se skladno z določbami Zakona o varstvu potrošnikov (v nadaljevanju: ZVPot) šteje za potrošnika (v nadaljevanju: stranka).

- Predmetni splošni pogoji predstavljajo sestavni del vseh pogodb oziroma dogovorov, sklenjenih med Neonartom in stranko, in se nanašajo na vsako naročilo stranke, povezano z najemom opreme (ponudba, predračun, naročilo, pogodba …). Z vstopom v pravno poslovno razmerje z Neonartom (za vstop v pravno poslovno razmerje se šteje sprejem ponudbe, izdaja in/ali potrditev naročila, sprejem in/ali potrditev predračuna, sklenitev pogodbe – v nadaljevanju: pogodba) in seznanitvijo s temi splošnimi pogoji se šteje, da stranka s temi splošnimi pogoji izrecno soglaša in se z njimi v celoti strinja. Prav tako stranka izrecno priznava, da se za vsa pravna razmerja med njo in Neonartom uporabljajo izključno pogodba in predmetni splošni pogoji ali drugi splošni pogoji, v kolikor je stranka z njimi predhodno izrecno in v celoti seznanjena.

- Predmetni splošni pogoji so objavljeni na spletni strani https://shop.neonart.si/Splo%C5%A1ni-pogoji-poslovanja, prav tako se v fizični obliki hranijo na sedežu podjetja Neonart. Stranka je na splošne pogoje opozorjena z besedilom same pogodbe, prav tako stranka skupaj s pogodbo prejme izvod teh splošnih pogojev. S tem se šteje, da je stranka s splošnimi pogoji ustrezno seznanjena.

2. Splošne določbe

- Predmet pogodbe je najem opreme (napisi, pohištvo, ozvočenje, osvetlitev, dodatki in dekoracija, vključno z drobnim materialom, namenjeni za opremo družabnih dogodkov, prireditev, koncertov, porok ipd.), ki je določena v ponudbi, predračunu, pogodbi ali na drugačen način, ki predstavlja vstop obeh strank v pravno poslovno razmerje. Stranki se dogovorita, da se oprema, ki je predmet najema, lahko uporablja zgolj na lokaciji in v trajanju, ki sta izrecno navedena v pogodbi. V primeru da bi stranka lokacijo in trajanje najema spremenila, lahko to stori le ob izrecnem in predhodnem pisnem soglasju Neonarta.

- Stranka je seznanjena, da je Neonart izključni lastnik vse opreme, ki je predmet najema, razen v primeru, da je s pogodbo določeno drugače. 

- Neonart je izključni lastnik tudi vseh pritiklin in delov najete opreme kot tudi vse opremi pripadajoče dokumentacije (kot npr. deklaracije, navodila/priročniki za uporabo in ostala opremi pripadajoča dokumentacija). Stranka v nobenem primeru in nikoli ne more postati lastnik opreme, ki je predmet najema, razen če je to v pogodbi izrecno določeno.

3. Cene in plačilni pogoji 

- Stranka in Neonart se dogovorita za ceno najema skladno s cenikom Neonarta oziroma po posebnem dogovoru, ki je naveden v pogodbi. Cena najema ne vključuje tudi cene prevoza, montaže, demontaže in čiščenja opreme. Vse navedeno so posebej plačljive storitve, ki so posebej opredeljene tudi s pogodbo. Cene za najem so v EUR in ne vsebujejo DDV.

- Neonart na povpraševanje oziroma pobudo stranke izda ponudbo/predračun za opravo želene storitve in/ali dobavo želenega blaga. Ponudba je veljavna do dneva valute, ki je naveden na ponudbi/predračunu. V primeru da stranka ponudbe/predračuna ne potrdi do dneva valute (oziroma med stranko in Neonart na podlagi te ponudbe/predračuna do dneva valute ni sklenjena pogodba), predmetna ponudba/predračun ne velja več in za Neonart  ni več zavezujoča.

- Odstop od pogodbe s strani stranke iz razlogov, ki niso našteti kot dopustni za odstop od pogodbe v teh splošnih pogojih, je mogoč najkasneje 14 dni pred predvideno dobavo blaga oziroma opravo storitve (oz. pred predvidenim dogodkom, za katerega se najema oprema). V takšnem primeru se po prejemu strankine pisne izjave o odstopu od pogodbe stranki vrne celotni vplačani avans. Stranka je izrecno seznanjena s tem, da kasnejši odstop od pogodbe ni več mogoč oziroma je Neonart v takšnem primeru upravičena zadržati 50 % vplačanega avansa (če stranka od pogodbe odstopi 7 do 13 dni pred predvidenim dogodkom) oziroma celotni vplačani avans (v primeru da stranka od pogodbe neupravičeno odstopi 7 ali manj dni pred predvidenim dogodkom). Navedeno zadržanje sredstev predstavlja odškodnino za škodo, ki zaradi neupravičenega odstopa od pogodbe nastane Neonartu, s čimer se stranka izrecno strinja.

-  Stranka, ki prvič sklepa pogodbo za najem opreme z Neonartom, je dolžna celotni ali v primeru posebnega dogovora delni znesek najema z nakazilom Neonartu plačati najkasneje 48 ur pred predvidenim oziroma dogovorjenim prevzemom opreme.

- V primeru da stranka plačila ne poravna v navedenem roku, pri čemer se šteje, da je rok plačila bistvena sestavina pogodbe, se pogodba šteje za razvezano po zakonu in sta obe stranki prosti svojih obveznosti. Hiša vizij v primeru razveze pogodbe zaradi neplačila stranke ne odgovarja za nikakršno škodo, ki bi stranki nastala zaradi razveze pogodbe.

- V primeru da stranka po sklenitvi pogodbe (npr. a ne izključno na dan samega dogodka) naroči dobavo dodatnega blaga oziroma opravo dodatnih storitev, se to dodatno blago in/ali storitev označi oziroma popiše na primopredajnem zapisniku ter označi, da gre za dodatno naročilo. Stranka je dolžna dodatna naročila plačati najkasneje v roku 7 dni po zaključku storitve oziroma sodelovanja med stranko in Neonartom.

- Stranke, ki so stalni oziroma redni (večkratni) naročniki oziroma najemniki opreme Neonart in s plačili ne prihajajo v zamudo, so dolžne najem po vsaki posamezni pogodbi plačati z nakazilom avansa v višini 30 % celotnega zneska najkasneje 48 ur pred predvideno dobavo oziroma dogovorjenim prevzemom opreme, preostanek pa najkasneje v roku 7 dni po opravljeni storitvi, pri čemer se ta rok začne šteti naslednji dan od dneva prevzema opreme s strani Neonarta, razen če ni s pogodbo drugače dogovorjeno. V primeru drugačnega dogovora med stranko in Neonartom veljajo določila tega dogovora. V primeru zamude s plačilom preostalega zneska je stranka dolžna poravnati tudi zakonske zamudne obresti.

- V primeru da stranka zamuja s plačilom prejšnjega najema, je v primeru sklenitve pogodbe za nov najem dolžna najem plačati po pravilih, ki veljajo za stranke, ki z Neonartom prvič sklepajo pogodbo (glej člen 3.4.). O taki zahtevi je stranka obveščena s samo ponudbo.

- Zgornja določba velja tudi za stranke, ki so že enkrat ali večkrat zamujale z vračilom opreme ali vrnile opremo v slabem stanju, tj. umazano, poškodovano, uničeno ali celo manjkajočo opremo.

- Neonart je strankam, ki zamujajo s plačilom, upravičena zaračunati zakonske zamudne obresti.

4. Pravice in dolžnosti pogodbenih strank 

- Stranka je dolžna uporabljati najeto opremo skrbno kot dober gospodar in skladno z navodili za uporabo ter vsakokratnimi navodili Neonarta. V kolikor stranka ni seznanjena s pravilnim ravnanjem z najeto opremo, mora zaprositi Neonart za pomoč glede ravnanja z opremo, pri čemer se v takem primeru obrne na kontaktno osebo, s katero je komunicirala v času sklepanja pogodbe.

- Stranka je odgovorna za vso opremo, ne glede na to, da jo na dogodku, kjer se oprema uporablja, uporabljajo tudi druge osebe, in ne glede na to, da bi morebitno škodo na opremi ali posameznem kosu opreme ali pa izginotje opreme ali posameznega kosa opreme povzročila tretja oseba (ali višja sila). Stranka nosi nevarnost vse do trenutka vračila celotne opreme, ki je bila predmet najema. Za trenutek vračila opreme Neonartu se šteje trenutek podpisa primopredajnega zapisnika ob prevzemu opreme.

- Običajen prevzem opreme, ki je predmet najema, se opravi tako, da stranka le to prevzame na sedežu podjetja Neonart. Po predhodnem dogovoru in  proti plačilu lahko opremo Neonart dostavi na dogovorjeno lokacijo in na dogovorjen termin s svojimi vozili in zaposlenimi oziroma zunanjimi izvajalci. 

- Stranka je v tem primeru dolžna opremo vrniti ob s pogodbo dogovorjenem času. V primeru da stranka zamuja z vračilom opreme, je dolžna to pred nastankom zamude sporočiti Neonartu. V primeru zamude se stranki lahko zaračunajo stroški dodatnega dneva najema celotne opreme za vsak dan zamude, in sicer po ceni, ki je veljala za najem opreme. Prav tako se stroški dodatnega najema lahko zaračunajo v primeru, da stranka ne omogoči ali na kakršen koli način prepreči prevzem opreme s strani Neonart.

- Stranka je dolžna opremo pred prevzemom pregledati in v primeru opažanja napak, poškodb ali drugih nepravilnosti na opremi, to takoj sporočiti zaposlenemu na Neonartu, ki nepravilnost zabeleži oziroma v primeru, da je to potrebno, izdelek zamenja z drugim istovrstnim. V primeru da Neonart nima na zalogi enakega ali istovrstnega izdelka, ki bi nadomestil neustrezni izdelek, se stranki povrne cena najema tega izdelka. V tem primeru Neonart ne odgovarja za nikakršno škodo, ki bi stranki nastala zaradi manjka izdelka.

- Stranka je dolžna vso opremo vrniti v enakem stanju in količini, kot je bila ob prevzemu. V primeru umazanije je stranka dolžna čiščenje opreme zagotoviti sama oziroma na lastne stroške, sicer ji strošek čiščenja zaračuna Neonart. Ob vrnitvi opreme je stranka dolžna opozoriti Neonart na morebitne poškodbe, napake, nečistoče ali druge nepravilnosti na opremi. V primeru da tega ne stori, je stranka dolžna plačati vse stroške popravila, čiščenja ali nadomestila opreme. Plačilo stroškov ne izključuje plačila odškodnine za vso škodo, ki bi Neonartu nastala zaradi nepravilnosti na opremi, ki je bila predmet najema. Neonart je upravičen zaračunati stroške popravila opreme oziroma, kadar posameznega dela ni mogoče popraviti, je upravičena stranki zaračunati razliko v manjvrednosti izdelka ali pa ceno novega izdelka, v primeru kadar izdelek zaradi napake ali poškodbe ni več uporaben.

- V primeru da stranka izgubi ali iz katerega koli drugega razloga ne vrne opreme ali posameznega dela opreme, je dolžna poravnati ceno izdelka po prodajni oziroma nabavni ceni ter vso morebitno škodo, ki bi Neonartu zaradi nevračila nastala.

- Stranka je dolžna Neonart obveščati o kakršnih koli težavah ali napakah, ki nastanejo na opremi, ki je predmet najema. V nasprotnem primeru odškodninsko odgovarja Neonartu oziroma na način, naveden v zgornjem členu teh pogojev.

- Stranka nima pravice dajati opreme v podnajem.

- Neonart je dolžen stranki zagotoviti najem opreme skladno s pogodbo. Neonart je dolžen zagotoviti brezhibnost in tehnično ter oblikovno ustreznost opreme, skladno z namenom uporabe opreme ali posameznega kosa opreme.

- Neonart je dolžna stranko seznaniti z ravnanjem z najeto opremo in jo poučiti o pravilnem ravnanju. Stranka sama je dolžna obvestiti Neonart o svojem znanju/predznanju in morebitnih omejitvah glede ravnanja z najeto opremo ter zahtevati poučitev o pravilnem ravnanju. Neonart v nobenem primeru ne odgovarja, v kolikor stranki ni bilo znano ravnanje z najeto opremo ali njenim posameznim delom. Neonart ni dolžna preverjati in ugotavljati znanja stranke, ampak je slednja tista, ki odgovarja za svoje znanje. Neonart je dolžen stranki pomagati pri vseh vprašanjih v zvezi s pravilno uporabo opreme.

- Neonart lahko kadar koli postavi dodatne pogoje glede uporabe najete opreme, stranka pa ima možnost v 8 dneh od prejema dodatnih pogojev odstopiti od pogodbe brez kakršne koli škode zanjo. V primeru odstopa od pogodbe s strani stranke je stranka dolžna nemudoma omogočiti prevzem opreme s strani Neonarta oziroma vrniti opremo sama, v kolikor je bilo tako prvotno dogovorjeno. Neonart je stranki v takem primeru dolžna povrniti ceno najema za preostali čas, v kolikor stranka opreme ni izkoristila. Drugih stroškov ali odškodnine Neonart stranki ni dolžna poravnati.

- V primeru da stranka po opravljeni storitvi želi odvoz celotne opreme, tudi tiste, ki ni v lasti Neonarta, in se Neonart s tem strinja, se šteje, da je glede te opreme med stranko in Neonartom sklenjena shranjevalna pogodba, po kateri se stranka izrecno strinja, da je dolžna Neonartu povrniti vse stroške hrambe ter dodatne stroške, ki bi nastali pri delu in prevozu te opreme na želeno lokacijo; Neonart pa je dolžen opremo primerno hraniti v svojem skladišču do največ 7 dni. Če stranka v roku in tudi po dodatnem pozivu ne prevzame opreme v skladišču oziroma ne sporoči, na katero lokacijo naj Neonart opremo dostavi, ima Neonart pravico opremo prodati in s tako pridobljeno kupnino poplačati stroške hrambe ter dodatno nastale stroške.

5. Trajanje pogodbe

- Pogodba je sklenjena za določen čas, ki je dogovorjen v pogodbi. Pogodba se lahko podaljša izključno pisno, s sklenitvijo aneksa, potrdilom nove ponudbe ipd. Pogodba se v nobenem primeru ne podaljša avtomatično. V primeru nevračila opreme ob dogovorjenem času pride stranka v zamudo. V primeru da želi stranka dodaten najem opreme oziroma najem za dodaten čas, se sklene nova pogodba ali aneks.

- Ob prenehanju ali razvezi pogodbe, ne glede na razlog, takoj prenehajo veljati pravice stranke do uporabe najete opreme. Stranka mora nemudoma omogočiti prevzem opreme oziroma jo vrniti sama, v primeru da je bilo tako že predhodno dogovorjeno.

6. Odškodninska odgovornost 

- V primeru izgube, odtujitve, okvare, uničenja, hujšega poškodovanja predmeta najema ali kakšnega koli nedovoljenega posega v najeto opremo je stranka dolžna povrniti Neonart celotno vrednost opreme, ki je predmet najema, in sicer po nabavni oziroma prodajni ceni te opreme. Stranka je prav tako dolžna plačati celotno vrednost opreme, če najeta oprema iz kakršnega koli razloga postane nerabna ali ni več mogoča njena uporaba kot celota, četudi je okvarjen zgolj del najete opreme. Stranka ne odgovarja za okvaro najete opreme, do katere je prišlo ob njeni redni uporabi. Ugotavljanje okvar ali poškodb, skladno s tem členom, ima izključno pristojnost opravljati Hiša vizij ob prisotnosti stranke (ob prevzemu stvari). Vendar pa stranka odgovarja tudi za škodo – skrite napake, ki bi se na opremi pokazale po vrnitvi opreme, skladno z določili Obligacijskega zakonika.

- V nobenem primeru Neonart ne odgovarja za škodo zaradi razlogov na strani stranke, zaradi nepravilne uporabe najete opreme, naključnih poškodb ipd.

7. Končne določbe

- Ti splošni pogoji veljajo od 01. 04. 2021 dalje, do preklica ali spremembe.

- Vsaka sprememba splošnih pogojev je veljavna le, če je objavljena na spletni strani www.neonart.si in  stranki dostopna na enak način kot ti splošni pogoji. Za stranko v vsakem primeru veljajo splošni pogoji, s katerimi je bila seznanjena v trenutku sklenitve pogodbe.

- V primeru spremembe splošnih pogojev tekom trajanja pogodbenega razmerja med Neonartom in stranko, spremembe oziroma novi splošni pogoji veljajo le v primeru, da stranka izrecno in pisno potrdi, da z njimi soglaša.

- V primeru neveljavnosti ali ničnosti posameznega določila ali določil splošnih pogojev se šteje, da preostali splošni pogoji ostanejo v veljavi, nično določilo ali določila pa nadomestijo predpisi o obligacijskih razmerjih in varstvu potrošnikov.

- Neonart in stranka se zavežeta vse morebitne spore, nastale na podlagi teh splošnih pogojev oziroma samega poslovnega razmerja med stranko in Neonartom, reševati sporazumno. V kolikor to ne bo mogoče, za vse spore, nastale iz razmerja med Neonartom in stranko, velja izključna uporaba prava Republike Slovenije.

 

NEONART d.o.o.

Maribor, 01. 04. 2021